Dokumenty k zápisu

Žádost k přijetí dítěte do MŠ Pštrossova

Pokyny k zápisu

Pokyny k zápisu COVID 2019/20

 

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Evidenční list dítěte do MŠ Pštrossova

Oznámení o individuálním vzdělávání

Informace k zápisu

O MOŽNOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU SE INFORMUJTE ZASLÁNÍM DOTAZU NA E-MAIL skolka@mspstrossova.cz

PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTI NETŘÍLETÉ!!!!!!

Kritéria pro příjem dětí pro předškolní vzdělávání v MŠ Pštrossova
Očekávané kompetence dětí při nástupu do MŠ

očekávané kompetence

Při nástupu do MŠ dítě zvládá:

 • používání toalety (dítě se nepomočuje, nenosí pleny)
 • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky
 • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
 • chůzi (již nepoužívá kočárek)
 • reaguje na pokyny dospělé osoby
 • umí slovně vyjádřit své potřeby

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŠTROSSOVA

Směrnice č.4/2020 Č.j. 71/2020

Ředitelka Mateřské školy Pštrossova, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Článek I.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona.

Článek II.

V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné.

Článek III.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z níže uvedených kritérií:

 • Přijato bude dítě 5leté a starší, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu Praha 1. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pět let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let a starší, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.1)
 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v Praze 1, které do 31.8.2020 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.1)
 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Praze 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.8.2020. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo MČ Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.8.2020 a děti starší. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území MČ Praha 1. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Článek IV.

Při rovnosti posuzovaných kritérií bude upřednostněno starší dítě, dle přesného data narození tj. rok, měsíc a den.

Článek V.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do MŠ Pštrossova.

V Praze dne 7.4.2020
Mgr. Jarmila Zavadilová
ředitelka školy