Zveřejněno v Praze dne 21.5.2021 na webových stránkách školy a vývěsce v areálu školy.

Mateřská škola Pštrossova, se sídlem Pštrossova 204/11, Praha1, IČ 67365949, jako příslušný správní orgán zastoupený ředitelkou školy Mgr. Jarmilou Zavadilovou,  rozhodla podle ustanovení §34,§165 ods.2 písm.b, § 183 odst. 1 zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Dítě PŘIJATO k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1.9.2021 pod registračním číslem:

652021 přijato k IV

822021 přijato k IV

732021

682021

982021

832021

782021

932021

762021

672021

792021

742021

812021

642021

662021

692021

772021

802021

852021

942021

632021

962021

Novela školského zákona § 183 odst. 2 umožňuje oznámit rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého ucchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě školy, a to alespoŇ na dobu 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Dítě NEPŘIJATO k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021

862021  umístěno v MŠ Opletalova

872021 umístěno v MŠ Opletalova

912021 umístěno v MŠ Hellichova

952021 umístěno v MŠ Letenská

992021 umístěno v MŠ Masná

752021

922021

842021

V případě nedoručení písemné informace o zpětvzetí žádosti na email skolka@mspstrossova.cz, Vám bude  zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na adresu trvalého bydliště.