Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

Vzdělávací program - Mateřská škola Pštrossova

Vzdělávání v MŠ Pštrossova

Vzdělávací obsah ŠVP PV

Integrované tématické bloky

Kašpárek tě vítá

Mateřská škola Pštrossova je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující.

Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života  i dalšího vzdělávání.

Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji a hodnotami) v míře  a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobním možnostem a potřebám.

Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený.

V našem pojetí vychází z myšlenky, že aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit se všemu potřebnému, musí se cítit spokojené. To jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je pro nás velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co dítěti umožňujeme získat. Náš školní vzdělávací program je vytvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání kompetencí. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Úkolem pedagogů v MŠ Pštrossova je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje, a s čím se setkává .

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Putujeme s Kašpárkem “ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je uplatňován jako integrovaný program vzdělávání předškolních dětí, který respektuje soudobé poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky. Je zpracován tak, aby rozvíjel fyzické, psychické i sociální kompetence dítěte.V programu jsme zohlednily zaměření naší školy na rozvíjení kultury řečového projevu dětí slovesným uměním. Program je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Obsahové celky programu jsou vázány k určitému tématu, který je dětem blízký. V rámci integrovaného tématického bloku je základní téma rozvíjeno do hloubky i do šířky a realizováno na základě prožitkového učení.

Prožitkové učení představuje spontánní učení dítěte na základě  zkušeností, prožitku, tedy způsob učení, který je pro dítě předškolního věku přirozený a jemu vlastní. Zároveň se jedná o pedagogický styl, při němž pedagog uplatňuje způsob spontánního učení dítěte a zachovává jeho hlavní znaky- spontaneita (vlastní puzení k činnosti), objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání), komunikativnost (v oblasti verbální i neverbální), prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti  (manipulace, experimentování a hra), celostnost (umožňující účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér). Prožitkové učení uplatňujeme také v jeho řízené podobě, kdy učitelka dynamicky zajišťuje rovnováhu mezi řízením činnosti, nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním vznikajících situací.

Plánování vzdělávání dětí se váže k integrovaným tématickým blokům a podtématům těchto bloků. Jejich smysl vidíme v tom, že děti jsou vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají. Mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Obsahové celky plánujeme tak, aby se vždy vázaly k určitému tématu, které je dětem blízké. Témata jsou volena dle toku času. 

Podtémata :   Ahoj kamarádi

                    Prázdninové dovádění

  • Kašpárek maluje barevný podzim

Podtémata:     Koulelo se, koulelo

                     Dráčku, kam letíš

                     Foukej, foukej

                     Když kamarád stůně

  • Kašpárek slaví vánoce

Podtémata:     Mikuláš prý ztratil plášť

                     Kdy zazvoní zvoneček

  • Kašpárek staví sněhuláka

Podtémata:    Sněhuláčku, pojď se klouzat na klouzačku

                    Brzy půjdu do školy

                    Z pohádky do pohádky

                    Co děláme celý den

                    Věci kolem nás

                    Kdo, co, čím

  • Kašpárek sází kytičky

Podtémata:    Jaro ťuká na vrátka

                     Hody, hody doprovody

                     Narodilo se štěně

                     Hrátky se zvířátky

                     Maminky mají svátek

                     Je nám dobře na světě

  • Kašpárek se těší na prázdniny

Podtémata:     Čas plný radosti a pohybu

                     Hurá, budou prázdniny

Třídní vzdělávací programy

Integrovaní tématické bloky si naši pedagogové rozpracovávají v třídních vzdělávacích programech do podtémat, která nejsou pevně časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Snažíme se vzdělávací nabídku naplnit mnohostranně pestrou praktickou a intelektovou činností dětí. Pedagogové konkretizují cíle i obsah tak, aby vyhovoval skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám i možnostem.

Pedagog vytváří:

  • nabídku konkrétních témat a činností propojenou s konkrétními cíli a záměry
  • přehled o konkrétních prostředcích (vychází z vlastního zásobníku činností, her, písní, říkadel a básní)
  • přehled evaluačních činností (na co se zaměří, podle čeho bude hodnotit uplatňovaný postup i dosahované výsledky)

Naši pedagogové ví, k čemu v rámci podtématu a bloku směřují (mají představu o cílech) a postupují od blízkého ke vzdálenějšímu, od jednoduššího ke složitějšímu (mají představu o metodickém postupu).

 

Copyright 2012 - 2019 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu