Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

Dokumenty MŠ - Mateřská škola Pštrossova

Školní řád Mateřské školy Pštrossova

Provoz a vnitřní režim školy            Platby v MŠ

PROVOZNÍ   ŘÁD    MŠ  Pštrossova

Řád školní jídelny MŠ Pštrossova

Schválený rozpočet pro rok 2018

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ V ROCE 2017 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropsk6ho parlamentu a Rady (EU) č. 20161679

Mateřská škola Pštrossova, je příspěvkovou organizací Městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, Praha 1, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí.

Mateřská škola Pštrossova zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
 2. zajištění předškolního vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Pštrossova, se sídlem Praha 1, Pštrossova 204/11,  IČ: 67365949, telefon: +420 224930422, e-mail  skolkaspstrossova.cz, ID datové schránky: f2k3erm

Mateřská škola Pštrossova na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Mateřská škola Pštrossova, Pštrossova 204/11, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 930 422,    e-mail pověřenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: f2k3erm

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

PROVOZNÍ  ŘÁD MŠ  Pštrossova

(zpracováno podle zákona MZ č.258/2000Sb.O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 410/2005Sb., v platném znění)
Řád č. 2/2018
č.j.127/2018
Účinnost od : 1.9.2018
Počet příloh : 0
Změny :0

I.                 Údaje o zařízení

Mateřská škola Pštrossova

Sídlo: Praha 1, Pštrossova 204/11
Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Zavadilová
IČO:  67365949
Mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita: 75 dětí
MŠ - počet tříd: 3
Provozní doba: 7 00 – 17 00 hod.
Využití zařízení pro jiné účely: ne

II.            Péče o dítě

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými       a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Program péče o děti vychází z demokratických principů, opírá                               se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí.

III.        Režim dne

Je přizpůsobován potřebám dětí, rodičů a podmínkám mateřské školy. Uvedené časy jsou pouze orientační, vždy je přihlíženo k okamžité situaci ve třídě.

Nástup dětí :                          7 00 – 8 30 hod. ( po domluvě i v jiném čase)

Spontánní hra :                      7 00 -  8 20 hod. ( průběžně v průběhu celého dne)

Činnosti řízené pedagogem :   9 15 –10 00 hod. ( každý den podle potřeb,zájmu a věku dětí)  

Sledování televize:  pouze  výjimečně  (vzdělávací pořady pro MŠ, pohádky) maximální doba 20 minut

Interaktivní tabule:  vzdělávací řízená činnost cca 20 minut a hry dětí cca 30 minut/den

Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne, ranní cvičení denně 15 minut, 1x týdně řízené pohybové činnosti 30 minut, denně  2 hodiny pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí školy, sportovní činnosti (předplavecký výcvik, sportování v písku), pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti

Ozdravná opatření: dle potřeb a možností dětí a jejich zdravotního stavu

 • časté větrání místností
 • otužování vodou
 • každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti
 • dechová cvičení
 • sportovní aktivity
 • pobyty na škole v přírodě
 • pobyt venku

Otužování je zařazováno v režimu dne průběžně dle možností MŠ. -  Škola je vybavena čističkami vzduchu.

Povinné předškolní vzdělávání : každodenní účast dětí je stanovena v pracovní dny od 8.30 – 12.30 hod.

Pobyt venku:

 • pohybové aktivity na školní zahradě a vycházky do okolí MŠ (školní zahrada MŠ nebo vycházka do okolí MŠ od 10.00 – 12.00 hod.,   terasa 15.15 – 16.45 hod.)
 • způsob využití pobytu venku: pohybové aktivity, míčové hry, jízda na koloběžkách a odrážedlech, procvičování obratnosti na průlezkách, hry v písku.
 • při zhoršených rozptylových podmínkách se pobyt venku a pohybové aktivity řídí dle oznámení Českého hydrometeorologického ústavu.14

Odpočinek:   13 00 – 14 00 hod.

Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v  určených úložištích se zajištěným   odvětráním.  Výměna pyžam je zajištěna 1x týdně nebo dle potřeby.

Odpolední činnosti: 15 15 – 17 00 hod.

 • individuální či skupinové činnosti, zájmové kroužky,

IV.        Stravování

Strava je připravována ve školní kuchyni mateřské školy, která je součástí školy. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleni o hygienických normách.
Strava je připravována podle norem a receptur určených dětem předškolního věku s dostatkem vitamínů a vlákniny. Vedoucí ŠJ pravidelně vyhodnocuje spotřební koš. 

 • podávání ranní svačiny od 8 45 - 9 15 hod.
 • podávání oběda 11 45 – 12 45 hod.
 • podávání odpolední svačiny 14 45 – 15 15 hod.
 • jídlo vydává kuchařka ŠJ, mladší děti obsluhují učitelky, starší děti se obsluhují samy nebo požádají o pomoc přítomnou učitelku

Pitný režim :

 •   nápoje připravuje kuchařka ŠJ
 •   nabídka nápojů : pitná voda, čaj, šťáva, džus
 •   nápoje jsou podávány k jídlu, ve třídách je po celý den k dispozici konev  s nápoji                     
 •   použité nádobí myje kuchařka ŠJ

V.        Způsob nakládání s prádlem

 • výměna lůžkovin 1 x za 3 týdny,
 • výměna ručníků 1 x týdně (nebo dle   potřeby  častěji)
 • prádlo pere prádelna mimo MŠ (fa HOPRA)
 • výměnu prádla provádí školnice MŠ
 • prádlo je uskladněno v samostatném skladu
 • špinavé prádlo je skladováno odděleně od čistého

VI.        Provozní a prostorové podmínky

 • škola je zásobována dostatkem nezávadné pitné vody
 • denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí
 • prostorové podmínky jsou vyhovující (3 m2 na dítě, 1,7 m2 na lehátko)
 • místnosti pro děti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou výšku dětí
 • WC i umývárny mají vybavení odpovídající počtu dětí zapsaných v MŠ
 • lehátka se po provětrání ukládají, lůžkoviny dětí jsou uskladněny samostatně pro každé dítě
 • na dvůr mateřské školy je zakázán vstup se psy
 • v areálu mateřské školy je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázáno zanechávat kočárky, kola a koloběžky
 • osoba přivádějící a odvádějící dítě z MŠ je povinna zajistit bezpečné chování sebe i dítěte v prostorách MŠ (dítěti není dovoleno – obsluhovat bzučák u hlavního vchodu, obsluhovat výtah, zadávat kód pro vstup do budovy, dítě není vysazováno na horní skříňku v šatně, neskáče ze schodů a neběhá po nich, neleze na plot)

Úklidové činnosti :  podlahy v celém objektu odpovídají charakteru činností a jsou snadno čistitelné. V celé budově je prováděn pravidelný úklid, aby byla zajištěna hygienická nezávadnost prostředí.

Teplota vzduchu:

 • je centrálně regulována termostatem.
 • ve řídách jsou umístěny teploměry, na kterých se pravidelně kontroluje teplota
 • teplota ve třídě 20° –  22° C
 • při odpočinku 18° C
 • nejvyšší přípustná teplota ve třídě je  28° C 
 • v zimních měsících při mimořádně chladných dnech (- 15° C) nesmí teplota ve třídě klesnout pod 18°C (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16° C (maximálně 1 den)
 • v místnostech je zajištěno větrání okny
 • v ložnici na půdě je používána klimatizace
 • ve třídách, ložnici a herně jsou nainstalovány čističky vzduchu

Osvětlení:

 • MŠ je vybavena zářivkami. Umělé osvětlení odpovídá příslušným normám.
 • v prostorách určených pro dlouhodobý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení.
 • tabule na kreslení mají matný povrch a jsou umístěny tak, aby nedocházelo k oslnění dětí.

 Hřiště:

 • školní  hřiště  mateřské  školy  se  nachází  ve  vnitrobloku  domu (Spálená 9, Praha 1)
 • zahrada je osázena vzrostlými stromy, keři a dalšími rostlinami, které jsou zdravotně nezávadné
 • pískoviště je zakryto sítí proti znečištění zvířaty
 • písek je měněn 1 x za dva roky
 • pískoviště je zastíněno stromem
 • v letním období je  vlhčeno
 • 1 x ročně je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí nejen na hřišti, ale i v budově mateřské školy
 • veškeré vybavení školního hřiště je průběžně pečlivě udržováno

VII.         Závěrečné ustanovení

               Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá platnost řád č.2/2017  „Provozní řád MŠ Pštrossova“ ze dne 21.8.2017.

V Praze dne 22.8.2018            

                                                                 Mgr. Jarmila Zavadilová
                                                       
             ředitelka MŠ Pštrossova                   

                    

č. 1/2018         Školní řád Mateřské školy Pštrossova

   Vydala:
             ředitelka Mateřské školy Pštrossova, Pštrossova 204/11, Praha 1

   Účinnost:
               od 1.9.2018

   Závaznost:
                 pro všechny zákonné zástupce dětí a všechny zaměstnance 
                 MŠ Pštrossova

   Schválila:
                 Mgr. Jarmila Zavadilová  – ředitelka

 

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Zavadilová

Pověřená učitelka (zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti):  Ester Urbanová

Sídlo školy:  Praha 1, Pštrossova 204/11

Telefon: +420 224 930 422

e-mail:  mspstros@volny.cz

webové stránky:  www.mspstossova.cz

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29.8.2018.

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců dítěte

3.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte

3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

3.6 Postup projednání stížnosti

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

          4.1 Práva učitelky

         4.2 Povinnosti učitelky      

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

10. Závěrečná ustanovení

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na úřední desce  MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠ Pštrossova „ Putujeme s Kašpárkem“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na úřední desce mateřské školy.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

 • na poskytování ochrany (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, vyjádření názoru, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat                   i projevovat lásku,...)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod. právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem,...)
 • na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • účastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup)

3.2 Povinnosti dítěte:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a vybavením MŠ
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní  a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

3.3  Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (informace se poskytují mimo přímou vyučovací činnost učitelky nebo ředitelky)
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte
 • na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • písemně vyjádřit souhlas či nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v souladu      s GDPR  (písemný formulář)
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy  (konzultace probíhají mimo přímou vyučovací činnost učitelky nebo ředitelky)
 • zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • sdělovat ředitelce nebo učitelce připomínky k provozu MŠ

3.4  Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 • řídit se školním řádem, řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel
 • přivádět dítě do MŠ zdravé, bez známek akutního onemocnění (učitelka může rozhodnout o nepřijetí dítěte z důvodu akutních příznaků onemocnění a požadovat potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte)
 • oznámit MŠ bez prodlení infekční onemocnění dítěte
 • neprodleně ohlásit učitelce každou změnu související s dítětem (změnu bydliště, telefonů, zdravotního stavu dítěte, apod.)
 • zajistit, aby dítě nepřineslo do MŠ ostré a nebezpečné předměty (nůž, zapalovač, léky apod.) ohrožující zdraví
 • zajistit, aby dítě chodilo do MŠ čistě oblečeno a mělo vždy dostatek náhradního oblečení pro případ znečištění
 • zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (klasické bačkory s pevnou patou a gumovou podrážkou, zdravotní sandále), pevnou bezpečnou obuv na pobyt venku a pláštěnku
  (deštník není z bezpečnostních důvodů povolen)
 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně účastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání jejich dětí
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ a dokládat důvody nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem
 • po celou dobu pobytu v prostorách MŠ dodržovat pravidla slušného chování, vstupovat do prostor MŠ v čistém oděvu, bez známek infekčního onemocnění, požití alkoholu a drog
 • dodržovat zákaz kouření v prostorách MŠ (budova i dvůr)
 • dodržovat provozní dobu MŠ (7 00 – 17 00 hod.)
 • řídit se Školním řádem MŠ Pštrossova

3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

S plánem pedagogické podpory seznámí zákonné zástupce dítěte.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

3.6 Postup projednání stížnosti

Případné stížnosti jsou vždy projednávány za přítomnosti stěžovatele, ředitelky a dalšího zaměstnance školy. Z projednání stížnosti je vyhotoven písemný zápis, který podepíší všechny zúčastněné strany. Písemný zápis obdrží stěžovatel a ředitelka školy.

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy se řídí pravidly GDPR ( ochrana osobních údajů).

Učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

4.1. Práva pedagogických pracovníků

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem v mateřské škole
 • aby nebylo zasahováno do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko– psychologické činnosti
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

4.2 Povinnosti pedagogických pracovníků

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dítěte
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování v mateřské škole
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima v mateřské škole a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do styku
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním

5. Provoz a vnitřní režim školy

Zřizovatelem Mateřské školy Pštrossova je Městská část Praha 1, se sídlem Praha 1, Vodičkova 18.

Školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.

Provoz  mateřské školy je zajištěn od 7 00 do 17 00 hodin.

MŠ je přístupná rodičům:              7 00  -   8 30   přivádění dětí do MŠ

                                                 12 30 – 13 00   vyzvedávání dětí po obědě

                                                 1515 -  17 00   odpolední vyzvedávání dětí

Organizace dne – Koťata

                        700  –  730 scházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                        nebo Medvíďat

    715 –  900 ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní a řízené činnosti, individuální péče, jazykové chvilky, ranní cvičení, grafomotorická cvičení

   900 –   930 hygiena, svačina, hygiena

  930  – 1145 didakticky zacílené činnosti řízené a spontánní, ve skupinách i individuelně, pobyt venku (délka pobytu se řídí aktuálními rozptylovými podmínkami), hygiena

  1145 – 1445 oběd, příprava na odpolední odpočinek, klidové aktivity, hygiena

1445 – 1515 odpolední svačina, hygiena

1515 – 1630 spontánní s skupinové hry dětí, individuální činnosti, rozcházení dětí

                 1630 - 1700 rozcházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                     nebo Medvíďat

 

 Organizace dne – Štěňata

                       700  –  730 scházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                        nebo Medvíďat

 730   – 900 ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní a řízené činnosti, individuální péče, jazykové chvilky, ranní cvičení, grafomotorická cvičení

  900 –   930 hygiena, svačina, hygiena

  930  – 1200 didakticky zacílené činnosti řízené a spontánní, ve skupinách i individuelně, pobyt venku (délka pobytu se řídí aktuálními rozptylovými podmínkami), hygiena

1200 – 1445 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek, odpočinek a  klidové aktivity, hygiena

1445 – 1515  odpolední svačina, hygiena

1500 – 1630  pontánní a skupinové hry dětí, individuální činnosti, rozcházení dětí

                        1630 - 1700 rozcházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                           nebo Medvíďat

 

Organizace dne – Medvíďata

                        700 –  730 scházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                       nebo Medvíďat

   730 –  900 ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní a řízené činnosti, individuální péče, jazykové chvilky, ranní cvičení, grafomotorická cvičení, hygiena

   900 –   930 svačina, hygiena

   930 – 1200 didakticky zacílené činnosti řízené a spontánní, ve skupinách i individuelně, pobyt venku (délka pobytu se řídí aktuálními rozptylovými podmínkami), hygiena

   1215  – 1445 oběd, příprava na odpolední odpočinek, náhradní klidové aktivity, hygiena

1445  – 1515 odpolední svačina, hygiena

1500 – 1600 spontánní a skupinové hry dětí, individuální činnosti, rozcházení dětí

                     1600 - 1700 rozcházení dětí ve třídě Koťat, Štěňat
                                         nebo Medvíďat

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečně dlouhý pobyt venku. Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu

 • děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů
 • zabezpečení budovy – v rámci zvýšení bezpečnosti dětí mají rodiče přístup do budovy v čase:

7 00 –    8 30  hod.     

12 30 - 13 00 hod.

15 15 - 17 00 hod.

přes dveřní komunikátor a kód, se kterým jsou rodiče seznámeni ihned po nástupu do mateřské školy; ostatní osoby se ohlašují do MŠ videotelefonem

 • po dohodě s třídní učitelkou je možné dítě vyzvednout i v jinou dobu než je obvyklé
 • rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., na následující dny kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky
 • rodiče předávají dítě do MŠ zdravé
 •  vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole
 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
 • učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení infekčního onemocnění dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí
 • učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy je převezmou od rodičů nebo od pověřených osob  až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným osobám předají
 • pokud dojde ve zcela ojedinělých případech k situaci, že rodiče nemohou vyzvednout dítě včas, neprodleně oznámí tuto skutečnost mateřské škole
 • všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných
 • z bezpečnostních důvodů je zakázáno v MŠ podávat dětem jakékoliv léky i vitamíny
 •  informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce před vchodem do MŠ a na webových stránkách školy; doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky
 • předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte; rozvoj    osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení
 • děti mohou nosit do MŠ plyšové hračky na spaní, dětské knihy na čtení a vzdělávací pomůcky určené učitelkou
  • děti nesmí nosit do MŠ – předměty ohrožující zdraví a bezpečnost svých kamarádů (nože, zapalovače, špičaté a ostré předměty); cenné předměty (řetízky, prstýnky); drahé hračky
 • v areálu MŠ se nesmí odkládat kola, koloběžky, tříkolky, boby, sáně a jiné podobné předměty; do budovy MŠ je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích a odkládat zde kočárky
 • je zakázáno do areálu MŠ vodit psy nebo je uvazovat před budovou MŠ z důvodu bezpečnosti dětí, které do MŠ dochází
 • v areálu MŠ je zakázáno kouřit
 • MŠ nemůže umožňovat dětem telefonické hovory s rodiči.

5.2 Organizace stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v „Řádu školní jídelny MŠ Pštrossova“, který je zveřejněn na nástěnce školní jídelny.

Stravování dětí je zajištěno Školní jídelnou MŠ Pštrossova.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (pitná voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8 00 hodin třídní učitelce.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 12 00 do 12 30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Podávání svačin: 09 00 – 09 30 hod., 14 45 – 15 15 hod.

Podávání obědů: 11 45 – 12 45 hod.

Systém podávání jídla je samoobslužný, dětem pomáhá učitelka dle individuální potřeby dítěte.

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Na přijetí dvouletého dítěte však nemají rodiče právní nárok.  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly k 31.8.2018 5ti a více let.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem v první polovině května. Přesné datum zápisu bude zveřejněno na budově MŠ a jejích webových stránkách.

 Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte tj. dítě dosáhne do 31.8. daného roku věk pět let.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny. Ředitelka školy určila pravidelnou denní docházku v časovém rozpětí od 8.30 do 12.30 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (viz organizace školního roku v základních a středních školách).

Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není dotčeno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li tuto povinnost o povinném předškolním vzdělávání, dopouští se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. Třídní učitelka eviduje písemnou docházku dětí své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 1. Nenadálou absenci omluví zákonný zástupce dítěte do 8 00 hod. telefonicky třídní učitelce.
 2. Rodiče jsou povinni do tří kalendářních dnů oznámit nepřítomnost svého dítěte písemně.
 3. Nepřítomnost dítěte v mateřské škole může být omluvena nemocí nebo mimořádně závažnou událostí v rodině. Vzniknou-li pochybnosti, má škola právo požadovat lékařské potvrzení.
 4. Z mimořádných důvodů lze uvolnit dítě ze vzdělávání na žádost rodičů (pro událost, kterou bez dítěte nelze řešit). Uvolnění do 2 dnů může na základě písemné žádosti zákonného zástupce povolit třídní učitelka, delší nepřítomnost ředitelka školy na základě předložené písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (žádost se předkládá alespoň 3 pracovní dny předem).

Žádost o uvolnění obsahuje:

 •  jméno a příjmení dítěte
 •  oznámení skutečnosti, která odůvodňuje uvolnění dítěte
 •  časový rozsah
 •  datum a podpis zákonného zástupce dítěte

Každou nepřítomnost dítěte ve stanovené době 8 30 – 12 30 hod. musí rodiče dítěte omluvit v omluvném listu dítěte.

Neomluvená absence dětí

Neomluvenou absenci dítěte delší než 10 pracovních dnů řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující neomluvené nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tj. do 31.5.2018.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

-  místo ověření ve třídě a v herně  mateřské školy

-  termín ověření :   pondělí     19..11.2018

-  náhradní termín : pondělí    03. 12.2018

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Poté musí zákonný zástupce zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 1. dítě se neúčastní předškolního vzdělávání bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (pozdní vyzvedávání dětí z MŠ, zamlčení zdravotního stavu dětí),
 3. ukončení předškolního vzdělávání doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

 1. před nástupem dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
 2. zdravotní stav dítěte a potvrzení o řádném očkování dle očkovacího kalendáře České Republiky doplní do Evidenčního listu dítěte dětský lékař.
 3. rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu a telefon).
 4. informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím.

5.7  Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu.

 Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

5.8  Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

a) Úplata za  stravování dětí

 1. všechny platby probíhají přes účet MŠ u Komerční banky 19-5456390257/0100 , výjimečně lze dohodnout platbu jiným způsobem.
 2. z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů -  úterý a čtvrtek 7 00 – 8 00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.
 3. úplata za stravování dítěte je splatná do desátého dne stávajícího kalendářního měsíce.
 4. informace o stravování dětí a platbách stravného jsou stanoveny v „Řádu Školní jídelny MŠ Pštrossova“ ze dne 22. 8.2018.

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno:

 1. úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 600,-Kč/ měsíc.
 2. úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.
 3. vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 4. při odkladu školní docházky až do doby, kdy dítě nastoupí do základní školy, je vzdělávání bezúplatné.
 5. osvobozen od úplaty je:
 1.  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče,
  pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
 4. přesná pravidla o stanovení a vybírání úplaty jsou stanovena ve „ Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ č.5/2018 ze dne 30. 4. 2018.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi jinou učitelkou školy.

 • zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a okamžitě ohlásit ředitelce školy jakékoliv jevy, které by mohly ohrozit bezpečnost v mateřské škole
 • v nutném případě si učitelka přizve na pomoc zaměstnance mateřské školy
 • děti jsou průběžně seznamovány se způsoby bezpečného chování a o této skutečnosti  vede učitelka  záznamy v třídní knize
 • děti si stanovují s pomocí učitelky pravidla pro bezpečný pobyt v mateřské škole
 • pravidla a postupy jsou uvedeny ve směrnici č. 10/2018 „ Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Pštrossova“ ze dne 22. 8. 2018

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů a dalších specifických akcích pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Ve výjimečných případech určí ředitelka školy jako další doprovod jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu k Mateřské škole Pštrossova. Povolený počet dětí je:

 • 28 dětí z běžných tříd
 • 23 dětí ze tříd, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu ředitelce školy a zapsání do „ Knihy úrazů“ ve sborovně. Učitelka předloží zápis v „Knize úrazů“ zákonnému zástupci, který jej podepíše.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávacích činnostech i při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.

6.2 První pomoc a ošetření

Ředitelka školy a učitelka zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost ředitelce školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo vylézat na plot u budovy MŠ.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelka a pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

6.3 Pobyt dětí v přírodě

Mateřská škola organizuje zotavovací pobyty dětí v příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, kameny apod.).

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před zdravotním cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učitelkami v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. Ve škole jsou podporovány kladné projevy ve vztazích mezi dětmi i dospělými. Učitelky podporují vhodné vzorce chování dětí. V případě výskytu nevhodného chování dítěte jsou učitelkou zavedena opatření k zamezení těchto projevů. Učitelka informuje zákonné zástupce dítěte, požádá o konzultaci ředitelku školy nebo spolupracuje se školským poradenským zařízením. 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v MŠ Pštrossova.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti, zákonní zástupci dětí, pověřené osoby a zaměstnanci školy jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně. Děti i dospělí se v areálu školy zdrží jakéhokoliv chování, které by vedlo k vědomému poškození majetku školy.

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1. písm. b), § 30 odst. 3. školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2018.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy.

10. Závěrečná ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá platnost řád č. 1/2017 „ Školní řád MŠ Pštrossova“ ze dne 21. 8. 2017.

V Praze dne 29. 8. 2018                                             Mgr. Jarmila Zavadilová
                                                                                           ředitelka

----------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola Pštrossova
se sídlem Praha 1, Pštrossova 204/ 11

Řád Školní jídelny MŠ Pštrossova

Řád č.3/2018

Č.j. 129 /2018

 1. Školní jídelna MŠ Pštrossova zajišťuje stravování všech dětí, které jsou přijaty ke vzdělávání v této mateřské škole a jsou v době podávání pokrmů přítomny.
 2. Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 3. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami pro děti předškolního věku.
 4. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
 5. Strava je připravována ve varně školní kuchyně a je podávána tak, aby splňovala hygienické požadavky. Během přípravy je především sledováno zachování tepelných, hygienických a zdravotních požadavků.
 6. Celodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Součástí podávaných jídel je vždy nápoj. Pitný režim je zajištěn  i mimo podávání jídel. V každé třídě mají děti stále k dispozici dostatek nápojů.
 7. Děti přítomné v době podávání jídla se vždy stravují. Výjimku tvoří děti, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost  vyžaduje  stravovat se s omezením podle dietního režimu.
 8. Čas podávání jídel je stanoven v „Provozním řádu MŠ Pštrossova“.
 9. Konzumace jídel probíhá výhradně v prostorách školní jídelny.
 10.  Ve výjimečných případech lze podávat stravu mimo objekt MŠ (např. školní výlet), ale vždy musí být zajištěny vhodné hygienické podmínky.
 11. V průběhu podávání stravy ve školní jídelně vykonávají dozor u dětí učitelky z jednotlivých tříd.
 12. Cena stravného - Kalkulace stravného:                                        

                                               přesnídávka ……………..  9,-Kč

                                               oběd……………….……...25,-Kč   

                                               svačina……………………..9,-Kč

                                               celkem:                         43,-Kč

 

     Zajištění celodenního pitného režimu………………….5,-Kč  

 

13. Celodenní docházka              3 – 6 let                6 – 7 let*

                                                       48,-Kč                  59,- Kč

                                # dítě které v tomto  školním roce dosáhne věk 7 let

      14. Platba stravného

 •  Platba stravného:
 • stravné se hradí platebním příkazem na účet MŠ
 • 19-5456390257/0100 do 10. dne příslušného měsíce
 • případně v hotovosti první týden v měsíci v úterý a ve čtvrtek od 7 00 – 8 30 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny
 • přeplatky se převádí do následujících měsíců
 • přeplatky jsou vyúčtovány k 30. červnu
 • přeplatky jsou následně zaslány na účet plátce
 •  první den nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout za cenu uvedenou výše.

     15. Před ukončením docházky dítěte do mateřské školy je
             provedeno vyúčtování  za  stravování. 

    16. Neplacení stravného v  řádném termínu je považováno za
          hrubé porušení „Školního řádu MŠ  Pštrossova“. Pokud
          rodiče neuhradí stravné  v  řádném termínu, vydá vedoucí
          ŠJ upozornění a informuje o této skutečnosti ředitelku.

   17.  Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá účinnost řád č.3/2017
          „Řád Školní jídelny  MŠ  Pštrossova“ ze dne 21.8.2017

 

 

V Praze dne 22. 8. 2018                                    Mgr. Jarmila Zavadilová
                                                                                ředitelka MŠ

...........................................................................................

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018

                                                                                                                        OK

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ V ROCE 2017 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Číslo rozhodnutí

24632-1/2016-36

Poskytovatel dotace

 Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5,  118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

                Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

 

Modul

         A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Název organizace

         Mateřská škola Pštrossova

Adresa organizace, email, web

         Praha 1 , Pštrossova 204/11

         mspstros@volny.cz

          www.mspstrossova.cz

Statutární orgán

          Mgr. Jarmila Zavadilová

Poskytnutá dotace

          81828,-Kč

Vyhodnocení programu 

Rozvojový program hodnotím velmi kladně. Posílením učitelského sboru naší školy, o učitelku se zaměřením na výuku přizpůsobenou potřebám dětí s odlišným mateřským jazykem – cizinců z třetích zemí, došlo k individualizaci výuky. Paní učitelka volila metody a formy práce umožňující vzdělávání jedince i malé skupiny dětí.

U všech dětí došlo ke zlepšení vyjadřovacích dovednosti v českém jazyce.

Především si děti rozšířily slovní zásobu, více navazují kontakt s dětmi i učitelkami a zlepšila se gramatická správnost slovního vyjadřování. Dětem byly zakoupeny vzdělávací materiály aktivující slovní vyjadřování např. obrazové soubory vhodné pro předškolní děti. Ze zkušenosti s realizaci tohoto programu je zřejmé, že děti s odlišným mateřským jazykem potřebují zvýšenou vzdělávací nabídku. Pokud jsou jim vytvořeny odpovídající podmínky, které tento program nabídl, dochází k  rozvoji jazykových dovedností v českém jazyce a zlepší se i podmínky vzdělávání ostatních dětí docházejících do dané třídy.

  Datum: Praha 23.ledna 2018                            Mgr. Jarmila Zavadilová
                                                                        ředitelka   MŠ                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 - 2019 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu